Környezeti nevelés

"A környezeti nevelés a személyiségformálás olyan összetevőit és folyamatait jelenti, melyek a személyek, illetve közösségek környezeti identitásának kialakulását és elmélyülését segítik magatartás - és tevékenység - repertoárjuk ökológiai szemléletű gazdagítása által.
  A környezeti nevelés nem magáról a természeti vagy humán környezetről szól, hanem az ember és környezete kapcsolatáról. A tárgya tehát e relációk köre, s éppen ebből következőleg szükségszerűen komplex és integrált nevelési terület."
(Lehoczky)
 
Az iskolai környezeti nevelés nagyon sokrétű, ezért nem szűkíthető le a tanórai ismeretszerzés és számonkérés kereteire. Számos olyan tevékenység létezik, amely túlnyúlik a tanterem és az iskola falain, sőt hatékonyabbnak is mutatkoznak ezek az ismeretek tartóssága, alapossága tekintetében.
  Iskolánk környezeti nevelési rendszere hosszú évek tapasztalata alapján alakult ki és jelent meg pedagógiai programunkban is rögzített módon.
 

Tanórán kívüli saját munkaformái:
1-2. évfolyam: Terepi séták 1-1 napon. Célja elsősorban az élményszerzés, és minden esetben a lakóhely közvetlen közelében történik.
  A gyerekekkel végzett terepmunka fontos megfigyelési és tapasztalatszerzési mód a környezeti nevelés területén.  Környezeti nevelési munkacsoportunk kidolgozott programokkal,  feladatlapokkal segíti a tanítókat. 

3-6. évfolyam : Erdei iskola
  Az erdei iskola az anyaiskola székhelyétől különböző helyszínű. A környezet adottságaira építő többnapos tanulásszervezési forma. A terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti. A tanítás helyszínével szorosan és szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció"
(Lehoczky)
   Az iskola pedagógusai és a Bakonyi Természettudományi Múzeum muzeológusai által elkészített program alapján tevékenykednek a  tanulók, aminek lényege: a kistáj komplex feldolgozása a dráma-pedagógia eszköztárát is felhasználva.
 
7-8. .évfolyam
Témahét (Projekthét)
  A projektmódszer elsősorban együttműködő tanulási technikákon  alapul. Olyan tanulásszervezés ez, melynek fókuszában valamilyen  valóságos probléma, tennivaló áll. Jellemző, hogy a projekt végére  a tanulócsoporttól olyan tárgyi vagy szellemi produktumot várunk   el, mely a lehető legszélesebb vonatkozásban tárja fel az adott témát, gondolatkört. Nincsenek készen kapott igazságok. A problémák egyedi és konkrét voltából következik, hogy azokat nem elvont szinten közelítik meg, hanem reális és valóságos választ kisérelnek meg adni egy-egy igazi kihívásra. Alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet, ráérzést kíván.
  A projekt vezérlése folyamattervezést kíván a tanártól, diáktól  egyaránt.  A közös alkotás, a közös siker identitást, együvé tartozást alapozó élmény.  A tanár a projekten dolgozó csoportot nem hagyhatja magára, feladata, hogy a munka megfelelő fázisában beiktasson visszajelző,  visszacsatoló szakaszt. A csoport tagjai nincsenek versenyhelyzetben. A közös siker érdekében együttműködve kell munkálkodniuk. Időpontja az erdei iskolák időpontjával azonos.  A projekt témája: Veszprém. Városunk életének egy-egy szegmensét dolgozzák fel a 6-8 fős csoportok a projektkészítés lépéseinek megfelelően, munkájukat közösen szervezett prezentáció keretében teszik közzé (pl. a város öröm-bánat térképe, környezetvédelmi problémák, foglalkoztatottság, stb).

Tanórán kívüli környezeti nevelési munkaformák még:
 A tanórán kívüli környezeti nevelés segíti és szolgálja az intézményben működő Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont is.
  Iskolánk 2008-ban újra elnyerte az OKO-Iskola címet. Ennek eléréséhez környezeti nevelési programunk tartalmazza majd azt a hosszú távú projekt tervet, amely rögzíti megvalósítás feladatait és lépéseit.
  A Deák Ferenc Általános Iskola tagja az Erdei Iskola Egyesületnek, a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének, a Projektpedagógiai Társaságnak, az Egészségesebb Iskolákért Hálózatnak, az ÖKO-ISKOLA Hálózatnak, amelyek szakmai iránymutatással szolgálnak és munkánk elismerésével megnyugtatnak bennünket, hogy környezeti nevelési munkánk jó úton halad.